MENU
Aula_close Layer 1

Evalueringskultur

Principper for evaluering

Generelle principper:

 • Evaluering er en integreret del af Arden Skoles hverdag og udvikling
 • Evaluering er et styringsredskab på alle niveauer - For det enkelte barns læring og udvikling - For udviklingen af undervisningen - For skolens overordnede udvikling
 • Alle skolens parter (elever, medarbejdere, forældre) medvirker aktivt i evalueringsprocesserne
 • I evalueringskulturen på Arden Skole indgår: - Refleksion - Dialog - Skriftlighed - Systematik
 • Der foretages evalueringer i forhold til de af undervisningsministeriets opstillede mål samt andre relevante evalueringer
 • Den viden, der opsamles gennem evalueringer på alle niveauer og i alle sammenhænge, danner grundlag for undervisningen
 • Resultaterne af evalueringerne opsamles og kommunikeres klart og tydeligt til de relevante modtagere

 

Elevplaner:

 • Elevplaner har til formål at underrette hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen. At sikre et fremadrettet samarbejde mellem skolen, forældre og elever omkring elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer. Elevplanen skal understøtte den enkelte elevs sociale, alsidige og personlige udvikling.
 • Som et fælles grundlag får hjemmet en gang om året en skriftlig elevplan som oplæg til skole-/hjemsamtalen.
 • Elevplanen giver i en standardiseret og enkel form udtryk for den enkelte elevs udbytte af undervisningen i alle fag. Testresultater og elevens sociale og personlige kompetencer kan indgå i planen.
 • I forbindelse med elevsamtaler og skole-/hjemsamtaler tilføjes i elevplaner aftaler om elevens individuelle mål og den forventede indsats fra elev, lærer og forældre. På den følgende skole-hjemsamtale evalueres elevplanen og de mål, der er sat.
 • Elevplaner understøtter den differentierede undervisning samt kontinuiteten i læringsprocessen for den enkelte elev.
 • Ved overgang til anden skole udleveres den seneste elevplan.

 

Kvalitetsrapport:

Der udarbejdes hvert år en kvalitetsrapport, som har til formål at give en dækkende beskrivelse af status for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen.
Kvalitetsrapporten for Arden Skole indeholder følgende 4 afsnit:

 1. Skolens rammebetingelser: Udvalgte mål og nøgletal, f.eks. økonomiske rammer
 2. Skolens profil: En vurdering af det faglige niveau på skolen
 3. En beskrivelse af skolens pædagogiske processer
 4. Skolens Resultater: - Afgangsprøver 9. klasse - Øvrige nationale test - Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne

 

Kommunikation af evalueringsresultater:

Der foregår en løbende dialog mellem elever, forældre og lærere om de enkelte elevers udbytte af undervisningen og mål for den kommende periode. Dette sker gennem elevsamtaler, elevplan og skole-hjemsamtaler.

Klassens testresultater i dansk og matematik kommunikeres i generelle vendinger til klassens forældrekreds, men de enkelte lærerteam beslutter måden (forældremøde, nyhedsbrev eller lignende). Resultaterne af nationale test samt resultatet af afgangsprøverne i 9. klasse offentliggøres på skolens hjemmeside. Kun det aktuelle skoleårs testresultater vil være tilgængelige på nettet.

I offentliggørelsen af skolens samlede testresultat sikres det, at det ikke bliver muligt at aflæse den enkelte elevs resultat.


Evaluering og udvikling af undervisningen:

Evaluering af undervisningen og vidensdeling om metoder foregår som en del af teamsamarbejdet blandt lærerne/pædagogerne og i fagudvalg.

Evaluering er et fast punkt på dagsordenen til Teamsamtaler.

 

Vedtaget/godkendt:
Revideret/godkendt: 26.9.2012 i MED-udvalg