MENU
Aula_close Layer 1

Kompetencecenter

Kompetencecentret er et internt ressourcecenter på Arden Skole, der har til formål at støtte op om det pædagogiske personales muligheder for at differentiere undervisningen og skabe inkluderende læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle elever både fagligt, socialt og personligt.

 

Medarbejderne i Kompetencecentret kaldes i daglig tale ’holdlærere’ eller ’inklusionsvejledere’, og de har særlige vejlederuddannelser og kompetencer, som gør dem i stand til at vejlede kolleger og i praksis støtte op om den daglige undervisning. I Kompetencecenteret har vi ansat lærere og pædagoger med viden om og erfaring fra specialundervisningsområdet. Disse lærere og pædagoger kan varetage særlige støttefunktioner og specialundervisningshold - ofte på tværs af årgange, hvor elever med særlige faglige og sociale udfordringer kan få et fagligt løft og lære strategier til, i stadig mere selvstændig grad, at kunne håndtere krav og forventninger i klassefællesskabet.

 

Vi prioriterer, at de enkelte elever som udgangspunkt kan modtage hjælp i forhold til faglige og/eller sociale vanskeligheder i klasserummets fællesskab, hvor lærerressourcerne kan komme flere børn til gode, samtidig med at det enkelte barn stadig føler sig som en del af fællesskabet frem for at være udenfor. Derfor tilsigter vi, at der, når der er 2 voksne i klassen, arbejdes ud fra de forskellige tilgange, der ligger i CO-teaching. Samtidig anerkender vi, at enkelte elever har behov for særligt tilrettelagte pædagogiske tiltag, pauser eller kurser, der kan foregå på mindre fordybelseshold eller i PIT. Disse tiltag har til formål at klæde eleverne bedre på til på egen hånd at kunne indgå i klassens fællesskab og læringsaktiviteter.

 

Undervisningen udenfor klassen kalder vi ’Fordybelseshold’. Speciallæreren på fordybelsesholdet har typisk også timer i klassen som ’holdlærer’, så de strategier og metoder, barnet lærer i det skærmede miljø, i videst muligt omfang overføres til undervisningen i klassen.

 

Nogle elever har brug for en rolig start på dagen, og/eller en rolig afslutning på dagen med individuelt tilpasset undervisning. Andre elever har brug for at være tæt på en voksen i fred og ro i den lange frokostpause, eller særlige pauser i løbet af skoledagen. Disse elever er tilknyttet vores morgen-, afslutnings- eller pause PIT PIT og Fordybelseshold foregår i Stenpavillionen, hvor undervisningen er meget struktureret og individuelt tilpasset. Forældre vil altid blive kontaktet forud, hvis en elev tilbydes et forløb i PIT eller på fordybelseshold.

 

Endelig udbyder Kompetencecentret i perioder forebyggende og trivselsfremmende tilbud som ’hjernesmart-kursus’, ’konflikthåndteringskursus’, ’stærke sammen’, Skilsmissegruppe og Familieklasse, samt er tovholder på trivselsdag og skolens antimobbestrategi.