MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Formål

At skabe tolerante og positive børnefællesskaber, der hviler på skolens grundværdier, så trivslen fremmes og mobbekultur forhindres.


Målsætninger

 • At forebygge mobning systematisk
 • At kende til mobningens mekanismer, så vi kan arbejde professionelt med forebyggelse og håndtering
 • At arbejde involverende og samarbejdende som en del af vores strategi
 • At alle børn oplever, at være en del af fællesskaber i løbet af skoledagen
 • At fokus flyttes fra enkeltpersoners handlinger til styrkelse af fællesskabet
 • At forældre, professionelle og børn kender til mobningens mekanismer og samarbejder om at forebygge uhensigtsmæssige gruppedynamikker.

 

Definition af mobning:

 • handler om udstødelse – eksklusion – fra et fællesskab.
 • foregår i og omkring et gruppefællesskab, hvor alle børn har mere eller mindre synlige roller.
 • er karakteriseret af gentagne udstødelseshandlinger, som står på over en periode, og som i sin helhed signalerer: ”Du er ikke med her”.
 • kan være direkte og forfølgende eller indirekte og udelukkende – og mere eller mindre synlig.
 • forudsætter en magtubalance, hvor det er blevet socialt accepteret, at en eller flere er mindre værd end andre.
 • foregår i en social sammenhæng, som det barn, der bliver mobbet, ikke kan trække sig fra. Det kan fx være i børnehaven, i skolen eller til en fritidsaktivitet.

 

Kilde: ” http://www.friformobberi.dk/

 

Definition af digital mobning:

Grundlæggende er der de samme mekanismer til stede som ved mobning i øvrigt. Der kan suppleres med øvrige punkter

 • kan ske med skjult afsender, og derfor ikke muligt at adressere for mobbeoffer.
 • der kan ske en voldsom eksponering af mobbeoffer, som ikke er mulig at fjerne igen – der trækkes digitale spor.

 

Forebyggelse

Sådan forebygger vi mobning   Rettet mod Ansvarlige Tidsplan
Gennem undervisningen

Der arbejdes med klassens fællesskaber og trivsel i den daglige undervisning herunder legegrupper, klassemøder, CL-strukturer og andre voksenstilladserede samarbejdskonstellationer.


Gåmakkere.

Alle klasser


Indskoling

Team

Løbende
Leveregler Der formuleres leveregler - herunder digitale spilleregler      
Ture Der arbejdes med klassens fællesskaber på ekskursioner, lejrskoler, udeskole mm. Alle Pædagogisk personale Løbende
Elevkurser

Konflikthånderingskurser

 

Uddannelse og systematisering af bevægelsescoaches

 

Uddannelse og systematisering af legepatruljer med elever på tværs af mellemtrinsklasser rettet mod guidning af indskolingselever i frikvarterer

5. årgang

 

Udskoling

 

Mellemtrin - indskoling

Inklusionsvejleder: TD og skolepædagog RI  
På tværs

Venskabsklasser på tværs af årgange:
National trivselsdag – hele skolen med fokus på værdier og forebyggelse

 

Flexfag på mellemtrinnet – med fokus på undervisning på tværs
Linjefag og valgfag på tværs i udskolingen

Mellemtrin Team På trivselsdagen marts og i løbet af året
I frikvartererne

Legeaftaler i frikvartererne i indskolingen
Legepatruljeordning på Arden Skole
Synlige gårdvagter – med vest

 

Alle elever holder pauserene på skolen, og involveres i, hvordan der skabes gode frikvarterer

Indskoling Team Løbende – hele året
Samarbejde ml. skole og SFO

Indskoling
Gennemgående pædagog i skole og SFO
Struktureret teamsamarbejde mellem lærere og pædagoger


Mellemtrin
Vi arbejder på at udvikle samarbejdet med juniorklubben


Udskoling
Samarbejde med ungdomsskolen om valgfag

  Pædagogisk personale i indskolingen Løbende hele året
På digitale medier Arden Skole har udviklet en treårig digital handleplan vedrørende digital dannelse. Der arbejdes systematisk med kompetenceudvikling og oplæg fra , digitale spilleregler, debat og forebyggende drøftelser. Desuden undervises der efter materialer fra Center fra Digital Dannelse.

16 – 17: Rettet mod hhv. personale, mellemtrins elever, forældre på mellemtrin


17 – 18: Rettet mod hhv. udskolings elever og forældre


18 – 19: Rettet mod hhv. indskolingens elever og forældre

Pædagogisk personale og ledelse, forældre, elever Løbende
Samarbejde med forældre

Den gode klasse: aftaler omkring fødselsdage, spise-legegrupper, forældrenes anerkendende dialog med hinanden og om hinandens børn.


Afdelingsleder deltager på forældremøder og præsenterer skolens værdier, antimobbestrategi og inklusionssyn


Invitation til løbende anerkendende dialog mellem skole og hjem

Forældre i alle klasser Afdelingsleder, inklusionsvejleder TD  
Særlige arrangementer Skolefester
Idrætsdag
Trivselsdag
Implementering af skolens værdier på alle niveauer
Hele skolen

Pædagogisk personale og ledelsen

Særlige dage
Pædagogiske tiltag

Systemisk tankegang i LP


Deltagelse på Fri for mobberi - kursus


Vi adskiller konflikter og mobning. De voksne er rollemodeller ifht børnenes udvikling af redskaber til at håndtere konflikter. I konfliktsituationer inddrages de involveredes forskellige perspektiver.

     

Håndtering

Sådan håndterer vi mobning   Rettet mod Ansvarlige Tidsplan
Tilskuer til mobning

I værdien Ansvarlighed, arbejder vi med elevernes mod til at turde sige fra overfor mobning.

Som elev

Bed om hjælp fra de voksne

 

Som team

Er analyserende og retter opmærksomhed på de samspilsmønstre, der er i børnegruppen og de enkelte børns perspektiver

Tilrettelægger en indsats med det formål at bryde de uhensigtsmæssige mønstre - optimalt i samarbejde med forældregruppen


Som forældre

Retter henvendelse til de øvrige forældre/forældrerådet, hvis muligt. Dette sker i gensidig respekt og åbenhed overfor de forskellige oplevelser af situationen

Retter henvendelse til teamet med åbenhed overfor de forskellige børns perspektiver

Elever og forældre Skole og hjem Løbende
Klassen/børnegruppen

Klassemøde

Elevsamtaler

Dialog om situationen, formidling af tydelig plan for, hvad vi hver især gør fremadrettet - anvisninger til børnene, så de ved hvordan de skal handle

Klassen

De enkelte elever

Pædagogisk personale  
De involverede børn Der arbejdes systemisk rundt om problematikken med alle involverede parter. Børnene guides hver især til, hvordan de fremadrettet handler. Der rettes særligt fokus på offerets trivsel

De enkelte elever

Elevgrupper

Klassen

Forældre

Pædagogisk personale  
Forældre og fagteam

Vi følger kommunikationsstrategi ved konflikter eller ’kritiske hændelser’

Vi har fokus på, at der skal kommunikeres på mange planer, og vi har gode erfaringer med at mødes, Hvis der er tale om mobning eller andre kritiske hændelser.

Forældre

Personale

   

 

Forankring

Der arbejdes systematik med trivselsmålingen
Der sker Opfølgning på arbejdet med klassens fællesskab på de to årlige klassekonferencer
Der er sket sparring med pædagogisk udvalg.
Antimobbestrategi præsenteres på Pædagogisk Arrangement d. 11. september 2017.
Der orienteres til forældremøder af team eller afdelingsleder.


Mobbestrategi er udarbejdet af

Inklusionsvejledere: Trine Damsgaard og Rikke Larsen,
Pædagog Rikke Jensen og Viceskoleleder Kirsten Vibjerg Hansen


Strategi mod digital mobning på Arden Skole (Handleplansarbejde er i gang og afsluttes 2019)

Forebyggelse

På Arden Skole arbejdes der med en målrettet forebyggende indsats imod digital mobning. Se ”Handleplan for digital Mobning” Det er vores overbevisning, at mobning først og fremmest skal bekæmpes med en forebyggende indsats. Derfor arbejdes der systematisk med elevernes dannelse. Forældre og personale klædes bedst muligt på med nyeste viden på området og sammen drøfter rammesætning og de dannelsesmæssige aspekter.

I årene 2016 – 2019 er i værksat en omfattende kompetenceudvikling for elever, personale og forældre. Sideløbende arbejdes der i pædagogiske sammenhænge med, hvordan der sætters rammer for brug af de sociale medier i skolen. Dette med inddragelse af bestyrelse, ledelse, personale, forældre og elever.

Der undervises desuden systematisk med nyudviklet online materiale fra ”Center for Digital Dannelse” på 0. 3.6. og 8. klassetrin i samarbejde med SSP i Mariagerfjord Kommune.


Indgribende

Hvis elever på Arden Skole oplever konflikter i skolen med de sociale medier involveret arbejder vi med vores professionelle viden om konflikthåndtering, som i andre sammenhænge, hvor konflikter opstår. Er konflikterne af større omfang, og/eller er der tale om mobning involveres elevernes forældre. Vi arbejder i denne sammenhæng ud fra: ”procedure ved konflikter eller kritiske hændelser”, som beskriver, hvordan konflikter i almindelighed håndteres. Herunder også mobning.


I grove tilfælde af mobning, hvor dialog ikke fører til ophør af mobning og vilje til ophør af mobning, følger vi skolens princip: ”Principper for fremme af god adfærd og trivsel” og i yderstede konsekvens anvendes sanktionsmuligheder ud fra gældende lovgivning ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen”